اخذ پذیرش دانشگاه های ترکیه

ژوئن 28, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه ایستینیه استانبول Istinye Üniversitesi

اخذ پذیرش دانشگاه ایستینیه استانبول Istinye Üniversitesi

اخذ پذیرش دانشگاه ایستینیه استانبول Istinye Üniversitesi اخذ پذیرش دانشگاه ایستینیه استانبول Istinye Üniversitesi رشته های تحصیلی دانشگاه ایستینیه استانبول Istinye Üniversitesi
ژوئن 28, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه دوغوش Doğuş استانبول

اخذ پذیرش دانشگاه دوغوش Doğuş

اخذ پذیرش دانشگاه دوغوش Doğuş استانبول اخذ پذیرش دانشگاه دوغوش Doğuş استانبول رشته های تحصیلی دانشگاه دوغوش Doğuş استانبول
ژوئن 28, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه بیکنت Beykent استانبول

اخذ پذیرش دانشگاه بیکنت Beykent استانبول

اخذ پذیرش دانشگاه بیکنت Beykent استانبول اخذ پذیرش دانشگاه بیکنت Beykent استانبول رشته های تحصیلی دانشگاه بیکنت Beykent استانبول
ژوئن 28, 2019

اخذ پذیرش دانشگاه گلیشیم Gelisim استانبول

اخذ پذیرش دانشگاه گلیشیم Gelisim استانبول اخذ پذیرش دانشگاه گلیشیم Gelisim استانبول رشته های تحصیلی دانشگاه گلیشیم Gelisim استانبول
ژوئن 28, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه کولتور Kültür استانبول

اخذ پذیرش دانشگاه کولتور Kültür استانبول

اخذ پذیرش دانشگاه کولتور Kültür استانبول اخذ پذیرش دانشگاه کولتور Kültür استانبول رشته های تحصیلی در دانشگاه کولتور Kültür استانبول کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی (زبان […]
ژوئن 28, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه بیلکنت Bilkent

اخذ پذیرش دانشگاه بیلکنت Bilkent

اخذ پذیرش دانشگاه بیلکنت Bilkent اخذ پذیرش دانشگاه بیلکنت Bilkent رشته های تحصیلی در دانشگاه بیلکنت Bilkent کارشناسی آموزش کامپیوتر و تکنولوژی کارشناسی مدیریت آموزشی کارشناسی […]
ژوئن 28, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه بزمی عالم Bezmialem University

اخذ پذیرش دانشگاه بزمی عالم Bezmialem University

اخذ پذیرش دانشگاه بزمی عالم Bezmialem University اخذ پذیرش دانشگاه بزمی عالم Bezmialem University رشته های تحصیلی دانشگاه بزمی عالم Bezmialem University پزشکی (زبان تحصیل ترکی) […]
ژوئن 28, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه حمدالله امین پاشا Hamd Emin Paşa

اخذ پذیرش دانشگاه حمدالله امین پاشا Hamd Emin Paşa

اخذ پذیرش دانشگاه حمدالله امین پاشا Hamd Emin Paşa آلانیا اخذ پذیرش دانشگاه حمدالله امین پاشا Hamd Emin Paşa آلانیا رشته های تحصیلی در دانشگاه حمدالله […]
ژوئن 28, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه چا Çağ Üniversitesi مرسین

اخذ پذیرش دانشگاه چا Çağ Üniversitesi مرسین

اخذ پذیرش دانشگاه چا Çağ Üniversitesi مرسین اخذ پذیرش دانشگاه چا Çağ Üniversitesi مرسین رشته های تحصیلی در دانشگاه چا Çağ Üniversitesi مرسین کارشناسی دبیری زبان […]
ژوئن 28, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه فاتح سلطان محمد Fatih Sultan Mehmet

اخذ پذیرش دانشگاه فاتح سلطان محمد Fatih Sultan Mehmet

اخذ پذیرش دانشگاه فاتح سلطان محمد Fatih Sultan Mehmet اخذ پذیرش دانشگاه فاتح سلطان محمد Fatih Sultan Mehmet رشته های تحصیلی در دانشگاه فاتح سلطان محمد […]
ژوئن 28, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه اوزیین Özyeğin استانبول

اخذ پذیرش دانشگاه اوزیین Özyeğin استانبول

اخذ پذیرش دانشگاه اوزیین Özyeğin استانبول اخذ پذیرش دانشگاه اوزیین Özyeğin استانبول رشته های تحصیلی در دانشگاه اوزیین استانبول رشته های تحصیلی در دانشگاه اوزیین استانبول […]
ژوئن 28, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه نیشانتاشی Nişantaşı University

اخذ پذیرش دانشگاه نیشانتاشی Nişantaşı University

اخذ پذیرش دانشگاه نیشانتاشی Nişantaşı University استانبول اخذ پذیرش دانشگاه نیشانتاشی Nişantaşı University استانبول رشته های تحصیلی در دانشگاه نیشانتاشی Nişantaşı University کارشناسی بانکداری و دارایی […]
ژوئن 28, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه اوکان Okan University

اخذ پذیرش دانشگاه اوکان Okan University

اخذ پذیرش دانشگاه اوکان Okan University اخذ پذیرش دانشگاه اوکان Okan University رشته های تحصیلی در دانشگاه اوکان Okan University دندان پزشکی (زبان تحصیل ترکی) کارشناسی […]
ژوئن 27, 2019
اخذ پذیرش دانشگاه شهر استانبول Şehir Üniversitesi

اخذ پذیرش دانشگاه شهر استانبول Şehir Üniversitesi

اخذ پذیرش دانشگاه شهر استانبول Şehir Üniversitesi اخذ پذیرش دانشگاه شهر استانبول Şehir Üniversitesi رشته های تحصیلی در دانشگاه شهر استانبول Şehir Üniversitesi کارشناسی علوم سیاسی […]